Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, tổ giáo viên cốt cán, chuyên đề cấp Tiểu học năm học 2020-2021 - (08/10/2020 10:22)

Thực hiện Công văn số 1855/SGDĐT-GDPT ngày 15/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông cấp Tiểu học; Công văn số 3135/SGDĐT-GDPT ngày 22/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tiểu học năm học 2020-2021; Kế hoạch số 16/KH-GD&ĐT ngày 09/4/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm về việc Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp học mầm non, tiểu học, THCS; Công văn số 620/GD&ĐT-TH ngày 11/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông cấp Tiểu học.

 UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  12/KH-GD&ĐT

Bắc Từ Liêm, ngày  05  tháng 10  năm 2020

KẾ HOẠCH 

Sinh hoạt chuyên môn, tổ giáo viên cốt cán, chuyên đề cấp Tiểu học năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 1855/SGDĐT-GDPT ngày 15/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông cấp Tiểu học; Công văn số 3135/SGDĐT-GDPT ngày 22/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tiểu học năm học 2020-2021; Kế hoạch số 16/KH-GD&ĐT ngày 09/4/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm về việc Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp học mầm non, tiểu học, THCS; Công văn số 620/GD&ĐT-TH ngày 11/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông cấp Tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch Sinh hoạt chuyên môn, tổ giáo viên cốt cán, chuyên đề cấp Tiểu học năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích 

          Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học có điều kiện trao đổi, thống nhất và rút kinh nghiệm trong việc quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

          Hỗ trợ Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý, chỉ đạo chuyên môn góp phần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động chuyên môn tại các trường tiểu học.   

          Phối hợp, trao đổi, cùng học hỏi kinh nghiệm của các trường để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.

          Tạo điều kiện để giáo viên các trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

          Thông qua sinh hoạt chuyên môn các thành viên trao đổi những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chuyên môn, thực hiện quy chế chuyên môn để thống nhất những nội dung dạy học, tổ chức hội thảo, thảo luận các chuyên đề về chuyên môn để nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

         

2. Yêu cầu

          Thực hiện quy trình sinh hoạt chuyên môn theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT.

Đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng mục tiêu giáo dục.

Các thành viên trong tổ chuyên môn thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học. Mỗi thành viên phát huy ý thức tự giác, tích cực tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn đồng thời chuẩn bị nội dung để trao đổi trong sinh hoạt và thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn có hiệu quả.

Các nội dung sinh hoạt thực hiện nguyên tắc thúc đẩy phát triển chuyên môn cho giáo viên, tổ chuyên môn trường.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nội dung

- Đổi mới phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực học sinh tập trung vào các vấn đề sau: Thực tiễn và giải pháp về dạy học tích hợp; Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh,…; Giải pháp quản lý kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học; Kiểm định chất lượng;

- Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn cụ thể: Giải pháp chỉ đạo, quản lý của Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn về hoạt động trao đổi, thảo luận chuyên môn của tổ/nhóm bộ môn (trong trường, cụm trường, toàn Quận), giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh.

 - Thông qua các tiết dạy thực tế, thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động Dạy - học. Thảo luận các vấn đề liên quan đến môn học, bài học, phương pháp dạy, phương pháp tổ chức hoạt động, phương pháp đánh giá học sinh, kỹ năng sống, các nhiệm vụ năm học, các nội dung đổi mới, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, mũi nhọn, phụ đạo học sinh yếu,…

2. Tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn

2.1. Cấp trường: Thực hiện theo Công văn số 620/GD&ĐT-TH ngày 11/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông cấp Tiểu học.

         2.2. Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm

           (1) Đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục (Giáo dục thể chất), Tiếng Anh, Tin học, Tổng phụ trách; Thư viện

            - Mỗi tháng tổ chức 04 lần/4 cụm tại các trường cụm trưởng.

            - Đối tượng: Đại diện Ban giám hiệu (BGH) các trường trong cụm, giáo viên chuyên biệt, giáo viên cốt cán.

  - Cụm trưởng: Các trường Minh Khai B, Hồ Tùng Mậu, Đức Thắng và các trường là tổ trưởng chuyên môn giáo viên cốt cán: Phúc Diễn; Phú Diễn, Minh Khai A, Đông Ngạc A.

- Cụ thể sinh hoạt tại các cụm:

 

Cụm

Thời gian trong tháng

Các trường trong cụm

Nội dung

Cụm 1

Tuần 1

Cổ Nhuế 2A, Minh Khai B, Phúc Diễn, Liên Mạc, Thụy Phương

Các cụm trưởng phối hợp với tổ chuyên môn giáo viên cốt cán (danh sách đính kèm) xây dựng kế hoạch gửi về Phòng GD&ĐT

(bộ phận TH)

Cụm 2

Tuần 2

Cổ Nhuế 2B, Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Đông Ngạc A, Minh Khai A

Cụm 3

Tuần 3

Tây Tựu A, Tây Tựu B, Đông Ngạc B, Xuân Đỉnh, Thượng Cát, Đức Thắng

Cụm 4

Tuần 4

Tổ chuyên môn giáo viên cốt cán

 

  (2)  Đối với giáo dục tích hợp khoa học-công nghệ-kĩ thuật-toán trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục STEM; Sử dụng mạng xã hội học tập - trực tuyến Viettel Study; Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Lịch sử phần mềm Viettel stady; tiếp cận với các chuyên đề mới,…

          - Thực hiện sinh hoạt chuyên môn tiếp cận với thí điểm dạy học STEM, Study dưới hình thức tổ chức câu lạc bộ (miễn phí) tại các trường.

          - Tập huấn triển khai sử dụng tới 100% cán bộ giáo viên.

        - Thực hiện sinh hoạt chuyên môn tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới, các chủ đề, chuyên đề mới, khó khăn, vướng mắc.

          - Thành phần: Tổ chuyên môn cốt cán, BGH, các giáo viên cơ bản (Theo kế hoạch do tổ chuyên môn cốt cán đề xuất)

          - Thời lượng: Tối thiểu 3 lần/học kì.

2.3. Cấp Quận

          a. Thành phần

- Phòng GD&ĐT, Chuyên gia (nếu có), đại diện BGH các trường.

- Giáo viên bộ môn thực hiện chuyên đề.

- Tổ chuyên môn cốt cán.

b. Thời gian - địa điểm: Tại các trường được phân công.

c. Nội dung, quy trình

* Các trường được phân công thực hiện các tiết dạy chuyên đề:

- Ban Giám hiệu chủ động phân công giáo viên, xin ý kiến bộ phận tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với tổ chuyên môn giáo viên cốt cán chọn bài dạy, xây dựng kế hoạch bài dạy, chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn, và giáo viên trình bày ý tưởng thiết kế bài dạy, nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học, dự giờ góp ý.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện khác để thực hiện giờ dạy, trao đổi rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Phòng học, phòng rút kinh nghiệm, phương tiện dạy học, kế hoạch bài dạy,…

* Tổ chuyên môn giáo viên cốt cán: Tổ trưởng phân công thành viên trong tổ phối hợp với trường được phân công dự giờ góp ý tiết dạy, thống nhất nội dung phương pháp và các điều kiện khác.

* Các trường tham dự chuyên đề:

- Ban giám hiệu chọn giáo viên tham gia, chỉ đạo giáo viên thực hiện: Soạn bài theo quy định; Chuẩn bị các nội dung các vấn đề cần trao đổi, so sánh với tiết dạy thực tế: Nội dung kiến thức cung cấp cho học sinh? Thời gian phân bố? Hình thức tổ chức các hoạt động? Quan sát, theo dõi, tư vấn giúp đỡ học sinh kịp thời? Sử dụng khai thác đồ dùng dạy học hiệu quả? Áp dụng các phương pháp dạy học có đảm bảo theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thể hiện sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo?...Đề xuất phương án tổ chức dạy học của cá nhân?

- Các chuyên đề tổ chức tại trường được phân công cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

thực hiện

Tên chuyên đề - Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Xuân Đỉnh

Tự nhiên xã hội

Tuần 2 tháng 10

2

Cổ Nhuế 2B

Đạo đức lớp 1

Tuần 2 tháng 10

3

Phú Diễn

Toán lớp 1

Tuần 3 tháng 10

4

Đông Ngạc A

Hoạt động trải nghiệm

Tuần 3 tháng 10

5

Phúc Diễn

Tiếng Việt lớp 1 (Học vần)

Tuần 3 tháng 10

6

Thụy Phương

Âm nhạc lớp 1

Tuần 4 tháng 10

7

Hồ Tùng Mậu

Mĩ thuật lớp 1

Tuần 4 tháng 10

8

I-sắc Niu-tơn

Tiếng Anh lớp 1

Tuần 4 tháng 10

9

Newton Goldmark

Giáo dục thể chất lớp 1

Tuần 4 tháng 10

10

Minh Khai B

Tiếng Việt (Kể chuyện)

Tuần 1 tháng 11

11

Pascal

Âm nhạc lớp 1

Tuần 1 tháng 11

12

Liên Mạc

Tự nhiên xã hội

Tuần 1 tháng 11

13

Tây Tựu A

Toán lớp 1

Tuần 1 tháng 11

14

Tây Tựu B

Mĩ thuật lớp 1

Tuần 2 tháng 11

15

Everest

Hoạt động trải nghiệm

Tuần 2 tháng 11

16

Tây Hà Nội

Đạo đức lớp 1

Tuần 2 tháng 11

17

Đông Ngạc B

Giáo dục thể chất lớp 1

Tuần 2 tháng 11

 

III. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức chuyên đề của cấp học. Quy định thời gian, địa điểm tổ chức sinh hoạt chuyên đề và chỉ đạo tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Kế hoạch.

- Tham mưu mời các chuyên gia tham gia dự giờ, tập huấn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy.

- Chủ trì các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Quận.

- Trao đổi, giải đáp các vấn đề khó khăn, đề xuất giải pháp, kiến nghị đề xuất với các cấp quản lý để điều chỉnh kịp thời khắc phục các khó khăn.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn về Sở GD&ĐT.

2. Cụm trưởng

- Phối hợp với tổ trưởng tổ chuyên môn cốt cán để xây dựng Kế hoạch, nội dung sinh hoạt chuyên môn theo lịch hàng tháng, gửi kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08/10/2020 (mẫu đính kèm).

- Chủ trì các buổi sinh hoạt chuyên môn.

          - Chuẩn bị các điều kiện phòng họp, nội dung, tài liệu liên quan đến chủ đề sinh hoạt chuyên môn các môn chuyên biệt.

          - Chỉ đạo việc ghi biên bản nội dung sinh hoạt: Những vấn đề chính, các nội dung mới, các sáng kiến áp dụng, các khó khăn vướng mắc, các kiến nghị đề xuất.

- Tổng hợp ý kiến trong buổi sinh hoạt chuyên môn và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (sau tổ chức: 3 ngày).

- Viết tin bài đăng trên Website của trường, gửi tin bài về Phòng Giáo dục và Đào tạo sau 3 ngày tổ chức.

3. Ban Giám hiệu các trường

- Triển khai trong hội đồng sư phạm nhà trường về việc thành lập và hoạt động của cụm chuyên môn, triển khai các văn bản và nội dung có liên quan đến công tác sinh hoạt chuyên môn, ngày chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, lựa chọn các chuyên đề năm học đảm bảo phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp, tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên trong trường. Gửi kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 08/10/2020.

- Có trách nhiệm nghiên cứu nội dung chuyên đề để chỉ đạo tổ, bộ môn của trường. Thông báo nội dung sinh hoạt chuyên môn đến giáo viên của trường.

- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Gửi Báo cáo định kỳ về Phòng Giáo dục và Đào tạo (sau tổ chức: 3 ngày).

4. Đối với trường được phân công tổ chức chuyên đề cấp Quận

- Chỉ đạo việc xây dựng và thống nhất trong tổ bộ môn về chuyên đề, nội dung môn học được phân công triển khai.

- Xây dựng Kế hoạch, nội dung chi tiết sẽ triển khai gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 3-5 ngày.

- Gửi Báo cáo định kỳ về Phòng Giáo dục và Đào tạo (sau tổ chức 3 ngày).

- Viết tin bài đăng trên Website của trường, gửi tin bài về Phòng Giáo dục và Đào tạo sau 3 ngày tổ chức.

5. Tổ chuyên môn của trường 

- Nghiên cứu nội dung chuyên đề, triển khai tới giáo viên của trường chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chuyên môn, các điều kiện, tình huống để góp ý và thảo luận.

- Gửi Báo cáo định kỳ cho Ban giám hiệu (sau chuyên môn: 2 ngày)

6. Tổ chuyên môn giáo viên cốt cán

6.1. Tổ trưởng

- Phối hợp với cụm trưởng để thực hiện tổ chức sinh hoạt theo cụm (Mục 2.2).

- Chỉ đạo, phân công việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo đặc thù bộ môn; Điều hành tổ chuyên môn, các công việc chung liên quan tới bộ môn được phân công phụ trách. Tăng cường dự giờ, giúp đỡ giáo viên phát triển năng lực, nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu thống nhất việc đề xuất với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Nội dung, hình thức tổ chức, thành phần tham dự, đối tượng dạy-học, thời lượng tổ chức theo nội dung chuyên đề thuộc bộ môn, hoạt động giáo dục do tổ phụ trách, kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong bộ môn; Các hoạt động giao lưu học sinh, giáo viên, dự giờ giáo viên giỏi, bồi dưỡng chuyên môn các giáo viên, dự giờ giáo viên trong bộ môn (khi được điều động); Kiểm định chất lượng,….Kế hoạch gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08/10/2020 (Mẫu đính kèm) để được thống nhất trước khi thực hiện.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo nhiệm vụ được phân công (Mẫu đính kèm).

- Báo cáo kế hoạch tổ chức về Phòng Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến trước khi thực hiện từ 7-10 ngày.

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan đến chủ đề sinh hoạt chuyên môn.

- Gửi báo cáo định kỳ về Phòng Giáo dục và Đào tạo (sau tổ chức 3 ngày).

- Tổ chức, phân công các thành viên viết tin bài đăng trên Website của trường, gửi tin bài về Phòng Giáo dục và Đào tạo sau 3 ngày tổ chức.

- Lập kế hoạch hoạt động cho từng quý, từng tháng. Mỗi thành viên của tổ tối thiểu dự giờ 01 tiết/tháng các trường thuộc cụm.

         - Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát từng nhóm để hoạt động chuyên môn của tổ, ngành đi vào nề nếp và hiệu quả, đề xuất cấp trên khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động. Tăng cường công tác tuyên truyền, liên kết giữa các tổ chuyên môn khác.

6.2. Các thành viên

- Báo cáo Ban giám hiệu xin ý kiến thực hiện trao đổi tổ chức tại trường các nội dung đã thực hiện tại các chuyên đề, hội thảo,…

- Vận dụng những kết quả đạt được trong ngày chuyên môn vào thực tiễn giảng dạy trên lớp.

- Giúp việc cho tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo kế hoạch, theo sự phân công của tổ trưởng, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo kế hoạch mức phấn đấu và nhiệm vụ trọng tâm), các trường, cụm trưởng, các tổ chuyên môn giáo viên cốt cán chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức. Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của trường, các cụm trường, tổ chuyên môn cốt cán gửi văn bản dấu đỏ về bộ phận Tiểu học trước ngày 08/10/2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn đề nghị báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Các trường TH; (để t/h)

- Đ/c Trưởng phòng; (để b/c)

- Lưu: VT, TH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã kí)

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hải

 

DANH SÁCH

TỔ CHUYÊN MÔN CỐT CÁN CÁC BỘ MÔN CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2020 – 2021

(Kèm theo Kế hoạch số  12/KH-GD&ĐT ngày 05/10/2020 của Phòng GD&ĐT)

Thành phần gồm các đồng chí: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng,

Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, cấp Thành phố

(Theo Thông báo số 50/TB-GD&ĐT ngày 25/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Phân công có điều chỉnh tổ bộ môn để phù hợp thực tế

 

Phụ trách chung trực tiếp phụ trách: KĐCL, Tiếng Anh Đ/c Nguyễn Hữu Hải - Phó Trưởng phòng GD&ĐT

Phụ trách các môn

Đ/c Nguyễn T.Thanh Vi - Chuyên viên phòng GD&ĐT

1. Môn Toán, Mĩ thuật, Thể dục (GDTC), Khoa (TNXH), Hoạt động trải nghiệm (15)

- Đ/c Vũ Thị Thành

Hiệu trưởng

TH Phú Diễn

Tổ trưởng

- Đ/c Vũ Hoài Nhi

Hiệu trưởng

TH Minh Khai B

Tổ phó

- Đ/c Đào Thị Thủy

Phó Hiệu trưởng

TH Tây Tựu B

Tổ phó

- Đ/c Lê Thị Nhuần

Giáo viên

TH Đông Ngạc A

Tổ viên

- Đ/c Lương Thị Liên

Giáo viên

TH Tây Tựu B

Tổ viên

  • Đ/c Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

TH Cổ Nhuế 2B

Tổ viên

  • Đ/c Nguyễn Thị Ngân Anh

Giáo viên

TH Tây Tựu A

Tổ viên

  • Đ/c Vũ Thị Thơm

Giáo viên

TH Phúc Diễn

Tổ viên

  • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

Giáo viên

TH Xuân Đỉnh

Tổ viên

- Đ/c Viết Thị Thanh Huyền

Giáo viên

TH Phúc Diễn

Tổ viên

- Đ/c Lê Thị Thu Hằng

Giáo viên

TH Đông Ngạc A

Tổ viên

- Đ/c Nguyễn Thu Phương

Giáo viên

TH Minh Khai A

Tổ viên

- Đ/c Nguyễn Văn Phúc

Giáo viên

TH Minh Khai A

Tổ viên

- Đ/c Nguyễn T Phương Lan

Giáo viên

TH Thụy Phương

Tổ viên

- Đ/c Vũ Thị Huế

Giáo viên

TH Đông Ngạc B

Tổ viên

2. Môn Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc  (13)

- Đ/c Lê Thị Minh Thu

Hiệu trưởng

TH Minh Khai A

Tổ trưởng

  • Đ/c Phạm Thị Hà

P. Hiệu trưởng

TH Phú Diễn

Tổ phó

- Đ/c Lê Thị Thái

Hiệu trưởng

TH Hồ Tùng Mậu

Tổ phó

- Đ/c Lê Thị Kim Anh

Giáo viên

TH Phúc Diễn

Tổ viên

- Đ/c Phan Công Dũng

Giáo viên

TH Thụy Phương

Tổ viên

- Đ/c Trần Thị Bích Ngân

Giáo viên

TH Đông Ngạc B

Tổ viên

- Đ/c Nguyễn Kim Liên

Giáo viên

TH Minh Khai A

Tổ viên

- Đ/c Ngô Thị Giang

Giáo viên

TH Minh Khai B

Tổ viên

- Đ/c Nguyễn T. Mai Phương

Giáo viên

TH Đức Thăng

Tổ viên

- Đ/c Chử Thị Loan

Giáo viên

TH Liên Mạc

Tổ viên

- Đ/c Nguyễn T Phương Loan

Giáo viên

TH Hồ Tùng Mậu

Tổ viên

- Đ/c Nguyễn Thị Liên

Giáo viên

TH Phúc Diễn

Tổ viên

- Đ/c Bùi Thị Lệ Mỹ

Giáo viên

TH Minh Khai A

Tổ viên

3. Môn Tiếng Anh (05):

 

 

 

- Đ/c Nguyễn Thị Thảo

P. Hiệu trưởng

TH Đông Ngạc A

Tổ trưởng

- Đ/c Đỗ Thị Vân Anh

P. Hiệu trưởng

TH Minh Khai A

Tổ phó

- Đ/c Nguyễn Thị Hạnh                

P. Hiệu trưởng

TH Phúc Diễn

Tổ phó

- Đ/c Hồ Thị Hường

P. Hiệu trưởng

TH Đông Ngạc A

Tổ viên

- Đ/c Nguyễn Minh Hạnh              

Giáo viên

TH Hồ Tùng Mậu

Tổ viên

4. Kiểm định chất lượng (05)

- Đ/c Nguyễn Thị Huyền

Hiệu trưởng

TH Phúc Diễn

Tổ trưởng

- Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương

Hiệu trưởng

TH Tây Tựu B

Tổ phó

- Đ/c Ngô Thị Bích Hằng

Hiệu trưởng

TH Đông Ngạc B

Tổ viên

- Đ/c Nguyễn Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

TH Tây Tựu A

Tổ viên

- Đ/c Đỗ Thị Loan

P. Hiệu trưởng

TH Xuân Đỉnh

Tổ viên

(Danh sách trên gồm 40 đồng chí./.)

 

                           Ngoài kế hoạch bằng lời cần kèm theo

I. PHỤ LỤC 1A _ KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

                                       (Cấp Trường)

 

1. Thời lượng:   ….buổi/tháng

2. Tên các thành viên:………….., trong đó tổ trưởng:…………

3. Nội dung cụ thể

 

TT

Nội dung

Hình thức tổ chức

Đối tượng tham gia

Thời gian

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Mục tiêu

Dự kiến kết quả

 

 

 

 

 

Khối….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PHỤ LỤC 1B _ KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

(Cấp cụm Trường, tổ giáo viên cốt cán)

1. Tên ban chuyên môn (Cụm số…..):……….

2. Tên các thành viên:………….., trong đó tổ trưởng:…………

3. Nội dung cụ thể

 

TT

Nội dung

Hình thức tổ chức

Đối tượng tham gia

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Mục tiêu

Dự kiến kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2A_    BÁO CÁO SINH HOẠT CHUYÊN MÔN (Cấp trường)

TT

Nội dung

Hình thức tổ chức

Đối tượng tham gia

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị, cá nhân thực hiện

kết quả

(Rõ số liệu, hiệu quả)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2B_    BÁO CÁO SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

(Cấp cụm trường, tổ chuyên môn)

TT

Nội dung

Hình thức tổ chức

Đối tượng tham gia

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị, cá nhân thực hiện

kết quả

(Rõ số liệu, hiệu quả)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo gửi trước 30/5 hằng năm

KẾT QUẢ

Chuyên đề đã thực hiện năm học 2019-2020

TT

Đơn vị

thực hiện

Tên chuyên đề

- Nội dung

Thời gian thực hiện

Đã thực hiện/ chưa thực hiện

Số người dự

1

Xuân Đỉnh

An toàn Giao thông

Tuần 3/9/2019

x

52

2

Cổ Nhuế 2B

An toàn Giao thông

Tuần 3/9/2019

x

50

3

Liên Mạc

Lịch sử lớp 5

Tuần 4/9/2019

x

56

4

Phúc Diễn

TNXH lớp 1,2,3

Tuần 4/10/2019

x

48

5

Đông Ngạc A

Tiếng Anh

Tuần 1/10/2019

chưa thực hiện

 

6

Minh Khai B

Luyện từ và câu Khối 4,5

Tuần 1/10/2019

x

55

7

Xuân Đỉnh

Tập làm văn lớp 4,5

Tuần 1/10/2019

chưa thực hiện

 

8

Tây Tựu A

Mĩ thuật

Tuần 2/10/2019

x

35

9

Đông Ngạc B

Thể dục lớp  4,5

Tuần 2/10/2019

x

32

10

Hồ Tùng Mậu

Tập làm văn lớp 4, 5

Tuần 3/10/2019

x

51

11

I-sắc Niu-tơn

Tiếng Anh lớp 5

Tuần 4/2020

x

 

12

Cổ Nhuế 2A

Toán

Tuần 4/10/2019

x

55

13

Tây Tựu B

Tin học

Tuần 4/10/2019

x

22

14

Minh Khai A

Khoa học

Tuần 1/11/2019

x

56

15

Thượng Cát

Âm nhạc lớp 4,5

Tuần 1/ 11/2019

x

32

16

I-sắc Niu-tơn

Tiếng Anh lớp 1

Tháng 4/2020

x

82

17

Cổ Nhuế 2B

Toán

Tháng 4/2020

x

96

18

Đông Ngạc B

Luyện từ và câu

Tháng 4/2020

x

98

19

Minh Khai A

Toán

Tháng 4/2020

x

95