Môn  Hiển thị :
- Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường Tiểu học trên toàn thành phố, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; thực hiện các cuộc vận động của Ngành. - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học. Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học ở tiểu học trong đó có việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao. - Đổi mới công tác đánh giá, coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nền nếp kỷ cương trong dạy và học. Đảm bảo công khai, công bằng trong đánh giá và tuyển chọn. - Nâng cao sự hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các qui định của ngành, cấp học và xử lý tình huống trong quá trình dạy học
Người đăng
Tiểu học
admin
12/8/2011
15:31:27
Bai nay hay lắm
Người đăng
Tiểu học
admin
17/10/2009
9:25:58

Tải về